วารสารปทุมวิไล ปีที่ 18 ฉบับที่ 35 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553