วารสารปทุมวิไล ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553