วารสารปทุมวิไล ปีที่ 17 ฉบับที่ 33 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552