วารสารปทุมวิไล ปีที่ 17 ฉบับที่ 32 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552