วารสารปทุมวิไล ปีที่ 16 ฉบับที่ 31 ปีการศึกษา 2551