วารสารปทุมวิไล ปีที่ 16 ฉบับที่ 30 ปีการศึกษา 2551