วารสารปทุมวิไล ปีที่ 15 ฉบับที่ 28 ปีการศึกษา 2550