วารสารปทุมวิไล ปีที่ 13 ฉบับที่ 26 ปีการศึกษา 2/2548