วารสารปทุมวิไล ปีที่ 13 ฉบับที่ 25 ปีการศึกษา 1/2548