วารสารปทุมวิไล ปีที่ 12 ฉบับที่ 24 ปีการศึกษา 2/2547