วารสารปทุมวิไล ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 ปีการศึกษา 1/2547