วารสารปทุมวิไล ปีที่ 11 ฉบับที่ 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546