วารสารปทุมวิไล ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 ปีการศึกษา 1/2546