วารสารปทุมวิไล ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 ปีการศึกษา 2/2545