วารสารปทุมวิไล ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 ปีการศึกษา 1/2545