วารสารปทุมวิไล ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 ปีการศึกษา 2/2544