วารสารปทุมวิไล ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 ปีการศึกษา 1/2544