วารสารปทุมวิไล ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ฉบับพิเศษ ปีการศึกษา 2541