วารสารปทุมวิไล ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2541