top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

 
  วิสัยทัศน์  
 
 

ภายในปี 2558 โรงเรียนปทุมวิไลเป็นองค์กรธรรมาภิบาล   คุณภาพวิชาการสู่ระดับสากล  บนพื้นฐานของความเป็นไทย   ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง

 
   
  พันธกิจ  
 
 
1.

ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพ และการกระจายอำนาจ ตามหลักนิติบุคคล

 
2. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ได้มาตรฐานสากล  
3. พัฒนาองค์กรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีคุณภาพระดับสากล บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย  
4. พัฒนาคุณภาพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีคุณธรรม  จริยธรรม  
5. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต  
 
   
  นโยบาย  
 
 
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาทักษะชีวิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่นักเรียน โดยปลูกจิตใต้สำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยโครงการ To Be Number One  
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพระดับสากล นักเรียนได้เรียนเต็มศักยภาพ เสมอภาคและเท่าเทียมกัน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น  
5. ส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และรู้จักประกอบสัมมาชีพ  
6. นักเรียนให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
7. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน  
8. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีให้ทันสมัยเพียงพอ และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  
9. พัฒนาสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
10. ส่งเสริมให้ครูและบุคคลกรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ และมีวิทยฐานะสูงขึ้น  
 
   
  เป้าประสงค์หลัก  
 
 
1. สร้างองค์กร บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA เป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ และใช้จัดการเรียนการสอน  
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ  
3. สร้างสรรค์นักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานความเป็นไทย และท้องถิ่น  
4. ครูและบุคลากรในองค์กร เป็นคนดี มีจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพครู เทียบเคียงระดับสากล  
5. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ มีคุณธรรม ตระหนักรู้คุณค่าของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. โรงเรียนมีความพร้อมด้านกายภาพ  ห้องเรียนห้องประกอบ มีความสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย ปลอดสารเสพติด และเป็นแบบอย่างของชุมชน  
 
   
  จุดเน้น  
 
 
1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระวิชาอย่างมีคุณภาพ  
2. ลดจำนวนนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องลงอย่างเป็นรูปธรรม  
3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
4. สร้างจิตสาธารณะในตัวผู้เรียน  
5. ลดอัตราการออกกลางคัน  
6. สร้างทางเลือกการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  เพื่อตอบสนองด้านพหุปัญญาของนักเรียน  
7.

ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน การพัฒนาโรงเรียนดีประจำจังหวัด และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

 
8. เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นหนึ่งในร้อยโรงเรียนดีระดับประเทศ  
 
   
  กลยุทธ์  
 
 
1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยเน้นการมีส่วนร่วม  
2. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการให้เข้มแข็งโดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพ ตามเกณฑ์วิชาชีพครู  
4. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
5. ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในระบบการบริหารจัดการ และระบบการจัดการเรียนรู้  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายครู ผู้ปกครอง และชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย  
 

 

   
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]