top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

 
 
     โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 63/4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบล บางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 โทรศัพท์ 02-5816-773 โทรสาร 02-5816-712 บนเนื้อที่ 34 ไร่ 4 งาน 36 ตารางวา มีนักเรียน 3,839 คน ครู 129 คน สภาพชุมชน เป็นชุมชนกึ่งเมือง การคมนาคมสะดวก มีรถประจำทางผ่านหน้าโรงเรียนหลายสาย นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียนด้วยเท้า หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพราะมีบ้านพักในตลาด ซึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณ 2 กิโลเมตร อาชีพผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ค้าขาย รองลงมารับราชการ และรัฐวิสาหกิจ รายได้ของผู้ปกครองโดยเฉลี่ยประมาณ 200,000 บาทต่อปี มีเขตพื้นที่บริการ 10 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางปรอก ตำบลบ้านฉาง ตำบลบ้านกลาง ตำบลบางพูน ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางคูวัด ตำบลบ้านกระแซง ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางหลวง และตำบลบางกะดี สถานที่ราชการที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนมีหลายแห่งเช่น ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โรงพยาบาลปทุมธานี สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองปทุมธานี ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และเทศบาลเมืองปทุมธานี นอกจากนี้โรงเรียนยังอยู่ใกล้วัด และศาสนสถานของศาสนาต่าง ๆ หลายแห่ง มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกของโรงเรียน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบัน เอ ไอ ที พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์การเกษตร ท้องฟ้าจำลองรังสิต วัดเจดีย์หอย วัดชินวราราม วัดไผ่ล้อม ศาลหลักเมือง ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า และประเพณีของชุมชนชาวรามัญ ตลอดจนอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าหลายแห่ง เช่น ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ห้างเทสโก้โลตัส และยังอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมบางกระดี และนิคมอุตสาหกรรม นวนคร นอกจากนี้ ยังมีหมู่บ้านจัดสรร ตลาด และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย

     โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จัดการศึกษาในช่วงชั้นที่ 3 และ 4 แบบสหศึกษา มีแผนการจัดชั้นเรียนในช่วงชั้นที่ 3 เป็น 15-16-16 และช่วงชั้นที่ 4 เป็น 13-12-12 มีห้องเรียนพิเศษที่เรียนเน้นวิชาในคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ในช่วงชั้นที่ 3 ระดับละ 1 ห้องเรียน มีโครงการเรียนกับเจ้าของภาษา มีโครงการเรียนคอมพิวเตอร์ทุกระดับชั้น มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด และศูนย์สื่อและเทคโนโลยี แบ่งการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีกิจกรรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น มีกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและชุมนุมอื่น ๆ โครงการวัดในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้จัดโครงการรักการอ่าน ในทุกเช้าก่อนที่จะเรียนวิชาแรกในแต่ละวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี การจัดตารางสอน จะเรียนสัปดาห์ละ 35-40 คาบ คาบละ 50 นาที เริ่มเข้าเรียนเวลาประมาณ 08.30 น. และเริ่มเรียนเวลาประมาณ 14.50 น. เป็นต้นไป

 
   
 
   

 

   
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]