top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

 
   


     โรงเรียนปทุมวิไล เดิมตั้งอยู่ในบริเวณวัดสำแล ตำบลกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เดิมเป็นสำนักเรียนสำหรับพระภิกษุ สามเณร และ ลูกหลานชาวบ้าน ใน ละแวกใกล้เคียง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2441 โดยท่านพระครูอุตโมรุวงศ์ธาดา (ศุข) เจ้าอาวาสวัดสำแล ได้ริเริ่มให้มีการจัดการสอนหนังสือ เป็นชั้นเรียน โดยท่านเป็นผู้สอนเองต่อมาในปี พ.ศ. 2445 ได้สร้างอาคารเรียนหลังเรียนด้วยเงินส่วนตัว พร้อมมีผู้บริจาคสมทบบ้าง และเปิดสอน ในระดับประถมศึกษา แก่บุตรหลานชาวบ้านทั่วไป แยกจากการศึกษาของพระภิกษุสามเณร
 
   
     ปี พ.ศ. 2446 ได้สร้างอาคารหลังใหม่ อีกหนึ่งหลัง และได้มี เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดี กระทรวงธรรมการ มาเป็น ประธาน ในพิธีเปิด อาคารเรียน และ ให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนปทุมวิลัย” โดยมี นายจี้ รักบ้านเกิด เป็นครูใหญ่

     ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2465 - 2476 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อหลายครั้ง เป็น โรงเรียน ปทุมวิทยาลัย โรงเรียนปทุมาวิลัย และกลับมาเป็น ปทุมวิลัย อีกครั้ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2477 ท่านพระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา ได้พิจารณา เห็นว่าคำว่า “วิลัย” นั้น มีความหมายไม่เหมาะสม จึงได้เปลี่ยนจาก คำว่า “วิลัย” เป็น “วิไล” ซึ่งแปลว่า “สวย, งาม” แทน จึงได้ชื่อว่า “โรงเรียนปทุมวิไล”

 

     หลังสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลจัดระบบให้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ ให้มีโรงเรียน ประจำจังหวัดปทุมธานี “ปทุมวิไล” ใช้อักษรย่อว่า “ป.ธ. 1” และต่อมาเปลี่ยนเป็น โรงเรียนปทุมธานี “ปทุมวิไล” อักษรย่อ “ป.ท. 1”
 

     ปี พ.ศ. 2501 อาคารเรียนหลังเก่าชำรุด ทางราชการ จึงจัดสรรงบประมาณ ให้จัดสร้างอาคารใหม่ แต่เนื่องจาก บริเวณโรงเรียนเดิมคับแคบ ไม่มีพื้นที่ที่จะขยายโรงเรียน ให้กว้างออกไปได้อีก และการคมนาคมไม่สะดวก ประกอบกับเป็น โรงเรียนชายประจำจังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวม ของนักเรียนชายทั้งหมด สถานที่ตั้ง น่าจะเป็นจุดศูนย์กลาง ดังนั้น อาคารเรียนหลังใหม่ ที่ได้จากงบประมาณ ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เริ่มก่อสร้าง ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และได้ทำพิธีเปิด อย่างเป็นทางการโดย ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2503 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนปทุมวิไล” ใช้อักษรย่อว่า “ป.ว.” นับตั้งแต่นั้นมาจึงถือเอาวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปทุมวิไล
 
     เดิมโรงเรียนปทุมวิไลเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชาย มีนักเรียนหญิงเฉพาะระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย ในการปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 เป็นต้นมา โรงเรียนปทุมวิไลจึงเป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งระบบ และเมื่อมีการกำหนดเขตการปกครองขึ้นใหม่ ทำให้โรงเรียนปทุมวิไล ขึ้นกับตำบลบางปรอก อำเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นเขตเทศบาลในปัจจุบัน  
   
 
   
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]