top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับโรงเรียน timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

 
ชื่อโรงเรียน ปทุมวิไล (Pathumwilai)  
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
 
สถานที่ตั้ง 63/4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  
หมายเลขโทรศัพท์ 02 581 6773, 02 581 7266  

หมายเลขโทรสาร

02 581 6712  
เนื้อที่ 34 ไร่ 4 งาน 36 ตารางวา  
อักษรย่อ ป.ว. (P.W.)  
ตราโรงเรียน
ตราโรงเรียน รูปดอกบัวบาน อันเป็น สัญลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี และมีเปลวไฟเปล่งรัศมี อยู่เหนือดอกบัว แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
สัตตบงกช

บัวสัตตบงกช
บัวหลวงพันธุ์หนึ่ง ซึ่งมีก้านบัวแข็งคอยชูใบบัว และดอกบัวกลีบซ้อนสีชมพูให้พ้นน้ำ

ก้านบัว หมายถึง ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนผู้มีอุปการคุณ

ใบบัว หมายถึง มันสมอง ความสดชื่น

ดอกบัว หมายถึง นักเรียน

 
สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีเขียว หมายถึง ก้านบัว และ ใบบัว เปรียบเสมือน คุณครู

สีชมพู หมายถึงดอกบัว
เปรียบเสมือน นักเรียน

เปรียบได้กับครูที่คอยอุ้มชู ส่งเสริมนักเรียน ให้พัฒนาศักยภาพของตนเอง พร้อมที่จะเจริญงอกงาม รุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน

 
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา

พระพุทธศรีปทุมอุดมธาดา

 
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
พระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา

พระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา

เจ้าอาวาสวัดสำแล
เมื่อปี พ.ศ. 2455

 
วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน 6 กุมภาพันธ์  
คติพจน์ อภิตฺถเรถ กลฺยาเณ (พึงรีบกระทำความดีเถิด)  
ปรัชญา การศึกษา คือ การพัฒนา (Education is Development)  
อัตลักษณ์ กิจกรรมดี มีน้ำใจ ไหว้สวย  
เอกลักษณ์ โรงเรียนต้นแบบทูบีนัมเบอร์วัน  

 

   
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]