อบรมชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน

12 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนปทุมวิไล ฐานะโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนสุจริต จัดอบรมชี้แจงบทบาทหน้าที่ และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับตัวแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ของโรงเรียนปทุมวิไล และโรงเรียนเครือข่ายสุจริต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 16 โรงเรียน โดยนางพจมาน แก้ววงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล เป็นประธานในพิธี และมีครูอุบลวรรณ มงคลางกูร และครูศุภิสรารัตน์ บัวสวัสดิ์ เป็นวิทยากร ภาพกิจกรรม