www.pw.ac.th eMedia_banner
home thai math science social science health & sport science art technology foreign languages activities student works about us
 
 
 

ครูเรณู กำแหงหาญ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบนิเวศ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง จดหมายเหตุโทรคมนาคมโลก และประเทศไทย ฉบับพุทธศักราช 2555

 

 
 
 
 
 

ครูธนาวลัย อรัญญิก

ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน

Exocytosis and endocytosis transport  large molecules

 
 
 
 
 

ครูนิชาภา  โกไศยกานนท์

โครงสร้างอะตอม

 

 
 
 
 
 

ครูปิยะวัจนา  โชคสถาพร

องค์ประกอบของระบบนิเวศ

 

 
 
 
 
 

ครูนิสา มากแก้ว

ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์

 

 
 
 
 
 

ครูจรุงจิต สินอนันต์

ชีววิทยา 3

เนื้อเยื่อเจริญเนื้อเยื่อถาวร

โครงสร้างราก

โครงสร้างลำต้น

โครงสร้างของใบ

การแลกเปลี่นแก๊สและการคายน้ำ

การลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ และสารอาหาร

งานชิ้นที่ 1 - 8

 

 
 
 
 
 

ครูสิปปนนท์ วงชัยเพ็ง

ดาราศาสตร์ Download

วิชาฟิสิกส์ Download

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ Download

เทคโนโลยีอวกาศ Download

แรงและการเคลื่อนที่ Download

งานและพลังงาน

 

 
 
 
 
 

ครูจิตตกาญจน์ เอี่ยมอนงค์

ไฟฟ้าน่ารู้

 

 
 
 
 
 

ครูอนุพงษ์ ศรีโสภา

Reflection of sound waves

เทคนิคการสร้างสื่อแอนิเมชั่นอย่างง่าย

คู่มือเทคนิคการสร้างสื่อแอนิเมชั่นอย่างง่าย

 

 
 
 
 
 

ครูพรรณิภา กิจเอก

ปริมาณสัมพันธ์

พันธะไอออนิก

ละครวิทย์ กรด - เบส
             downloadDownload ตอนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

น้ำมันมะพร้าว : ที่มา www.thaipbs.or.th

ปริมาณสารสัมพันธ์

 
 
 
 
 

ครูสุมนา อึ๊งพลาชัย

เรียนรู้ธรณีประวัติที่วัตเจดีย์หอย

 

 
 
 
 
 
 

[ หน้าหลัก ]  [ภาษาไทย]  [ คณิตศาสตร์]  [วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม]
[สุขศึกษาและพลศึกษา]  [ศิลปะ]  [การงานอาชีพและเทคโนโลยี]  [ภาษาต่างประเทศ]
[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]  [ผลงานนักเรียน]  [เกี่ยวกับเรา]

โรงเรียนปทุมวิไล    63/4  ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  12000