www.pw.ac.th eMedia_banner
home thai math science social science health & sport science art technology foreign languages activities student works about us
 
math
 
 

ครูประทุม ลาภาอุตย์

ชุดการเรียนการสอน สมการเชิงเส้นสองตัวแปร :
                เล่มที่ 1 2 3 4

 

 
 
 
 
 

ครูคำหล้า ลาภาอุตย์

ชุดการเรียนการสอน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่น

 

 
 
 
 
 

ครูกัญญกร โปร่งใจ

บทประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

 
 
 
 
 

ครูศิริสุข สุตันติราษฎร์

ความน่าจะเป็น

ระบบสมการเชิงเส้น

 
 
 
 
 

ครูพนม ท้าวทอง

เลขยกกำลัง

 

 
 
 
 
 

ครูรสริน แสงศิริ

แผ่นพับ เรื่อง เสื้อยืดมินเนียน กับ เศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานจาก GSP)

แผ่นพับ เรื่อง เสื้อยืดมินเนียน กับ เศรษฐกิจพอเพียง (ผลงานจาก GSP)

ความชันของเ้ส้นตรง

การแก้สมการและอสมการพหุนามตัวแปรเดียว

การสอบสัมภาษณ์

โปรแกรม GSP

 
 
 
 
 

ครูตติพร เล่ห์กล

สถิติ

เลขยกำลัง

การให้เหตุผล

เซต

จำนวนจริง

 
 
 
 
 

ครูวรากร เล่ห์กล

สถิติ

 

 
 
 
 
 

ครูสกุณา ดีงาม

ความน่าจะเป็น

แบบฝึกหัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
              1 2

ปีทาโกรัส
              1 2 3 4 5 6

 
 
 
 
 
 
 

[ หน้าหลัก ]  [ภาษาไทย]  [ คณิตศาสตร์]  [วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม]
[สุขศึกษาและพลศึกษา]  [ศิลปะ]  [การงานอาชีพและเทคโนโลยี]  [ภาษาต่างประเทศ]
[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]  [ผลงานนักเรียน]  [เกี่ยวกับเรา]

โรงเรียนปทุมวิไล    63/4  ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  12000