www.pw.ac.th eMedia_banner
home thai math science social science health & sport science art technology foreign languages activities student works about us
 
art
 
 

ครูสมศักดิ์ หัตถกิจ

เขียนภาพหุ่นนิ่งด้วยสีน้ำ

 

 
 
 
 
 

ครูฐิติกันต์ ชูเชิด

เซิ้งกระโป๋

 

 
 
 

 

 
 

[ หน้าหลัก ]  [ภาษาไทย]  [ คณิตศาสตร์]  [วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม]
[สุขศึกษาและพลศึกษา]  [ศิลปะ]  [การงานอาชีพและเทคโนโลยี]  [ภาษาต่างประเทศ]
[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]  [ผลงานนักเรียน]  [เกี่ยวกับเรา]

โรงเรียนปทุมวิไล  l  63/4  ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  12000